Obchodní podmínky

Úvod InformaceObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro Ing. Jarmila Lachmannová - Nakladatelství Arsci


Sídlo:

Letenská 606/19

118 00 Praha 1

IČ: 40664759, DIČ: CZ5754010042

 

(dále jen „prodávající“)


pro maloobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.arsci.cz


Kontaktní údaje prodávajícího (redakce a expedice):
Nakladatelství Arsci
Hellichova 7
118 00 Praha 1

 

E-mail: arsci@arsci.cz
Tel./fax: (+420) 251 510 840

Provozní doba: 10-18 hod

(návštěva je možná po předchozí telefonické domluvě)

 

1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „E-shop nakladatelství Arsci“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.eshop.arsci.cz (dále jen „e-shop“) provozovaném prodávajícím.

 

1.2. Obchodní podmínky přesně vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a nakupujícího uživatele e-shopu (dále jen "kupující"). Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil před odesláním objednávky.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se v tomto případě označuje jakákoliv smlouva, která se uzavřela dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, což musí být vždy v souladu s občanským zákoníkem. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se vždy řídí tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti koupě vznikla.

 

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Informace

 

2.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně DPH a všech dalších poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.


2.2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.


2.3 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

2.5 Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.


3. Doručování zboží


3.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

3.2 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

3.3 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3.4 Cena a způsob doručení jsou uvedeny zde.

3.5. Nemůže-li prodávající odeslat objednané zboží kupujícímu (např. z důvodu chybného stavu skladu, poškozeného zboží atd.), neprodleně o tom kupujícího obeznámí. Pokud kupující již odeslal platbu za zboží, bude mu do dvou dnů od jejího přijetí odeslána v plné výši.


3.6. Pokud nemůže prodávající dodat zboží dle bodu 3.5, může nabídnout kupujícímu alternativní zboží, což může kupující odmítnout a nechat si v případě již zaplacené objednávky zaslat celou platbu zpět.


3.7 Nepřevezme-li kupující zboží při platbě na dobírku, a to se jeho vinou vrátí zpět prodávajícímu, je povinen prodávajícímu zaplatit náklady, které mu tímto vznikly. Stejně tak bude kupující povinen uhradit náklady na uskladnění zboží, které si nevyzvedne, ne však vyšší než 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující v případě, že kupní smlouvu uzavřel jako spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. 


4.2 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě od doručení zboží a do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Náklady na odstoupení včetně poštovného nese zákazník.


4.3 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží, pokud nebylo ještě zboží odesláno.

4.4 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

4.5 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

4.6 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

4.7 Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.


5. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)


Rozpor s kupní smlouvou


5.1 Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady způsobené tiskárnou, tj. chybí stránky, je špatně vytištěna, či neodpovídá jeho množství a jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (pokud je to ovšem možné), a není-li takový postup možný, tak nabídnout přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

5.2 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

5.3 U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.

5.4 Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího

5.5 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat buď opravu, slevu či odstoupení od smlouvy, pokud je vada neslučitelná s jeho používáním

5.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.


6. Reklamační řád


6.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (např. dokladem o koupi, číslem objednávky, jménem a adresou). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.3 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na jiné lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

6.4 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

6.5 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS či telefonu.

6.6 U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.


7. Ochrana osobních údajů


7.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.


7.2 Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

7.3 Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá.

 

8. Řešení sporů

 

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší všeobecné podmínky a občanský zákoník, v nejkrajnějším případě pak obecné soudy.

 

8.2 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

 

8.3 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Používání materiálů ze stránky

 

9.1 © 1991-2020 prodávající. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu - částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení prodávajícího zakázáno.


Platnost od: 30. 4. 2015

Copyright 2015 - 2023 © E-shop nakladatelství Arsci